AVALIACIÓN.

A Avaliación estará formada por dúas partes: actividades-traballos-participación e exame. Repartíndose as cualificacións do xeito seguinte:
     Actividades (20%);Proba oral: traballo con exposición (10%); Exame (70%)
ademais, para poder sumar a nota das actividades, traballos e participación será necesario obter unha cualificacion mínima do 40% no exame.

Hai dúas posibles maneiras de organizar estas actividades de avaliación.