Puntuación para as actividades: Seguerán a regra 20-80

En cada bloque de actividades vaise otorgar unha puntuación total que se repartiran segundo unha "regra 20-80".

A regra 20 - 80 significa: que se contarán os exercicios (ou test de teoría)de tódalas actividades dun bloque dado.

· Quen teña ben o 20% ou menos dos exercicios realizados nas actividades recibirá un cero.
· Quen teña ben un 80% ou máis recibirán a nota máxima que será sumada á nota total cando se supere o mínimo nos exames).
. Quen saque unha proporción intermedia recibirán unha nota proporcional:

Exemplo: Se un bloque de actividades vale 1 punto e se fas ben o 60% dos exercicios a nota será: 1·(0,6-0,2)/(0,8-0,2) = 0,666

No mesmo bloque, se fas ben o 50% dos exercicios a nota será 1·(0,5-0,2)/(0,8-0,2) = 0,5