Exame

Para quen non faga a avaliación alternativa o exame correspondese co exame final oficial (1ª e 2ª oportunidade) establecido para a materia, a nota máxima que se pode sacar nel é de 5.
Aquelas persoas que saquen un 40% desta nota poderán sumar as cualificacións de actividades e traballos.

Avaliación alternativa

Exame:Separarase en tres partes, que se iran realizando durante o periodo lectivo. Os temas que entrarán en cada unha das partes son:
 1º: Tema 1:             1 punto
 2º: Temas 1, 2, 3, 5 e 6 (sáltase o 4):             2 puntos
 3º: Temas 4, 5, 6, 7 e 8:        2 puntos

Aquelas persoas que fagan estes exames e saquen un mínimo do 50% da nota do exame poderán sumar as cualificacións de actividades e traballos.
Se non conseguides aprobar con esta avaliación alternativa podedes facer o exame final (1ª e 2ª oportunidade) coma os demais. Gardaráse a nota das actividades.

Actividades con ordenador

: Na avaliación alternativa realizaranse unhas probas con ordenador, na que se avaliará o manexo dos programas empregados na aula.