COMPOSICIÓN    CONTACTO     UDC              

  

 NORMATIVA  

Estatuto dos Traballadores. Edición do 2005, co texto inicial da lei 8/1980 e o texto vixente, con referencia ás normas modificadoras dos distintos preceptos.

III Convenio colectivo do persoal laboral da Universidade da Coruña (pax. 58 e seguintes).

Resolución do 5 de xuño de 2006 pola que se regula o procedemento para a cobertura temporal de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos e se constitúen listaxes de espera.

Resolución reitoral de 23 de novembro de 2006 que regula a xornada, horario de traballo, vacacións e concesión de permisos e licenzas do PAS.

Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público.