Buscando A Calidade Nos Servizos Para Persoas Con TEAs E TXDs

Lexislación:

A. Lexislación Xeral

 1. Declaración Universal Dos Dereitos Humans, Adaptada E Proclamada Pola Asamblea Xeral 217 A(III) Do 10 De Decembro De 1948.
  Pódela atopar en: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrighits.htm
 2. Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais. Adoptado e aberto á firma, ratificación e adhesión pola Asamblea Xeral na sua resolución 2200 A (XXI), de 16 de decembro de 1966. Entrada en vigor: 3 de xaneiro de 1976, de conformidade co artigo 27.
  Pódela atopar en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
 3. Constitución Española De 1978.
  Pódela atopar en: http://www.map.es/documentacion/legislacion/constitucion.html
 4. Medidas mínimas de accesibilidade aos edificios: Real Decreto 556/1989, 19/05/1989. Ministerio de obras públicas e urbanismo.
  Pódela atopar en: http://www.arrakis.es/~cotton/lex/rd556-89.htm

B. Lexislación Concreta Relacionada Con Persoas Con Diversidade Funcional

Link importante de lexislación sobre discapacidade: http://www.arrakis.es/~cotton/lex/lexmenu.htm

 1. Declaración dos Dereitos dos Impedidos Proclamada pola Asamblea Xeral na súa resolución 3447 (XXX), de 9 de decembro de 1975.
  Pódela atopar en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm
 2. Lei13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social dos Minusválidos (LISMI).
  Pódela atopar en: http://www.arrakis.es/~cotton/lex/lismi.htm
 3. Real Decreto 1451/1983, de 11 de maio, por el que en cumprimento do previsto na Lei 13/1982, de 7 de abril, se regula o empleo selectivo e as medidas de fomento do empleo dos traballadores minusválidos.
  Pódelo atopar en: http://www.infodisclm.com/documentos/boe/1983/rd_cumplim_lismi/rd_cumpl_lismi.htm
 4. Orden 13-4-1994 Ministerio de Traballo Regula a concesión das axudas e subvencions sobre fomento do emprego dos traballadores minusválidos, establecidas no Capítulo II do Real Decreto 1451/1983.
  Pódela atopar en: http://www.arrakis.es/~cotton/lex/o13-4-94.htm
 5. Real Decreto 383/1984. Ministerio de Traballo e Seguridade Social, Sistema especial de prestacions sociais e económicas para minusválidos. (Actualizado coas modificacions introducidas pola Resolución 6-8-86 del Mº de Traballo e o RD 1734/1994).
  Pódelo atopar en: http://www.arrakis.es/~cotton/lex/rd38384.htm
 6. Normas Uniformes sobre a igualdade de oportunidades para as persoas con discapacidade. 4 de marzo de 1994.
  Pódelo atopar en: http://www.un.org/documents/ga/res/48/ares48-96s.htm
 7. Resolución adoptada o 11 de novembro de 2003 polo Parlamento Europeo das Persoas con Discapacidade.
  Pódelo atopar en: http://antiguo.cermi.es/documentos/especiales/ResPEprocesoselectorales04.doc
 8. Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
  Pódela atopar en: http://www.mtas.es/sgas/Discapacidad/ConsejoDisca/Ley51-2003.pdf
 9. Orden PRE/1822/2006, de 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ó empleo público de persoas con discapacidade.
  Pódela atopar en: http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2006/adapta_examen_op.html
 10. Libro Branco Sobre A "Atención Ás Persoas En Situación De Dependencia En España".
  Pódelo atopar en: http://www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/libro_blanco_dependencia.htm
 11. Libro verde da accesibilidade en España. Diagnóstico da situación e bases para elaborar un plan integral de supresión de barreras.
  Pódelo atopar en: http://accesibilidad.artmedialabs.com/pnda/pdf/documentos/Verde/01.pdf
 12. Real Decreto 1971/1999, de 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e calificación do grao de minusvalía.
  Pódelo atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=3119&Fichero=3.1.5
 13. Lei 8/2005, de 6 de xuño, para compatibilizar as pensions de invalidez na sua modalidade non contributiva co traballo remunerado.
  Pódela atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_7718_A_fichero_E_3.1.2
 14. Lei 53/2003, de 10 de decembro, sobre emprego público de discapacitados.
  Pódela atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_5993_A_fichero_E_3.1.2
 15. Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
  Pódela atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_5979_A_fichero_E_3.1.2
 16. Real decreto 469/2006, de 21 de abril, polo que se regulan as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos Centros Especiais de Empleo.
  Pódelo atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_9061_A_fichero_E_3.1.5
 17. Real decreto 364/2005, de 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cuota de reserva en favor dos traballadores con discapacidade.
  Pódelo atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_7373_A_fichero_E_3.1.5
 18. Real Decreto 290/2004, de 20 de febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade.
  Pódelo atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_6133_A_fichero_E_3.1.5
 19. Real decreto, 170/2004, de 30 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451/1983, de 11 de maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13/1982, de 7 de abril, se regula o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos.
  Pódelo atopar en:http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_6078_A_fichero_E_3.1.5

 C. Lexislación Educativa

 1. Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).
  Pódela atopar en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
 2. Orden do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. Diario oficial de Galicia nº 247, de 19 de decembro de 1996.
  Pódela atopar en: http://www.xunta.es/Doc/Dog1996.nsf/FichaContenido/D202?OpenDocument
 3. Orden do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral. DOGA Nº 213, Martes, 7 de novembro de 1995. Pódela atopar en: http://www.xunta.es/Doc/Dog1995.nsf/FichaContenido/A0BA?OpenDocument
 4. Orden do 19 de maio de 1997 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria. DOGA 108, venres, 6 de xuño de 1997.
  Pódela atopar en: http://www.xunta.es/Doc/Dog1997.nsf/FichaContenido/77DA?OpenDocument
 5. Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais. DOGA 153, martes, 6 de agosto de 1996.
  Pódelo atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=1050&Fichero=3.2.2
 6. Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de Calidade da Educación (LOCE).
  Pódela atopar en: http://sid.usal.es/idocs/F3/3-5334/3-5334.pdf
 7. Lei Orgánica 9/1995, de 20 de novembro, da participación, a avaliación e o goberno dos centros docentes.
  Pódela atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_798_A_fichero_E_3.1.1
 8. Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
  Pódela atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_3386_A_fichero_E_3.1.1
 9. Real Decreto 806/2006, de 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
  Pódelo atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_9522_A_fichero_E_3.1.5
 10. Real Decreto 115/2004, de 23 de xaneiro, polo que se establece o currículo da Educación Primaria.
  Pódelo atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_6125_A_fichero_E_3.1.5
 11. Real Decreto 116/2004, de 23 de xaneiro, polo que se desenvolve a ordenación e se establece o currículum da Educación Secundaria Obrigatoria.
  Pódelo atopar en: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp_Q_ID_E_6126_A_fichero_E_3.1.5