Instrución 2/2006 para o nomeamento de PAS funcionario en comisión de servizos

Esta instrución ten a finalidade de regular as situacións excepcionais e temporais dentro do cadro de persoal dos funcionarios (PAS) da UDC, en que por vacante ou por ausencia da persoa titular sexa preciso xestionar a figura da comisión de servizos prevista na normativa da función pública.

As comisións de servizos terán unha duración máxima dun ano e poderán prorrogarse por outro, caso de non se ter cuberto o posto con carácter definitivo. No suposto de que, transcorridos dous anos, o posto siga vacante, o/a funcionario/a que o ocupa en comisión de servizos cesará e poderase conceder outra comisión de servizos a outro/a funcionario/a, seguindo os criterios marcados nesta instrución.

Nos baremos dos concursos de traslados non se valorará o feito de ocupar unha praza en comisión de servizos. Este tempo valorarase como desempeñado na praza que se ten con carácter definitivo.

As prazas vacantes que estean ocupadas en comisións de servizos serán ofertadas no seguinte concurso de traslados que se produza.

A comisión de servizos iniciarase mediante unha petición da persoa responsable da unidade dirixida ao xerente, que, tras o informe da Xunta de Persoal, resolverá sobre a súa concesión.

A necesidade ou a oportunidade da cobertura en comisión de servizos será determinada pola Xerencia.

No caso de se producir unha situación de vacante/ausencia nunha praza de nivel superior ao base dentro dun servizo, e cando o responsable deste considere necesaria a súa cobertura, procederase do seguinte xeito.

COMISIÓN DE SERVIZOS NAS PRAZAS DE XEFE/A DE SERVIZO

A cobertura da praza de xefe/a de servizo en comisión, tanto por vacante como por ausencia do titular da praza, cubrirase segundo os seguintes criterios e pola orde de preferencia que figura a continuación:

Nomearase en comisión de servizo ao:

 1. Xefe/a de sección de grupo máis alto con destino nese servizo
 2. Xefe/a de sección dese servizo de grao consolidado máis alto
 3. Xefe/a de sección con máis antigüidade no servizo
 4. Xefe/a de sección dese servizo con máis antigüidade na administración.

COMISIÓN DE SERVIZOS NAS PRAZAS DE XEFE/A DE SECCIÓN

A cobertura da praza de xefe/a de sección en comisión, tanto por vacante como por ausencia do titular da praza, cubrirase segundo os seguintes criterios e pola orde de preferencia que figura a continuación:

Nomearase en comisión de servizo ao:

 1. Xefe/a de negociado da sección de grupo máis alto
 2. Xefe/a de negociado da sección co grao consolidado máis alto
 3. Xefe/a de negociado da sección con máis antigüidade nesta
 4. Xefe/a de negociado da sección con máis antigüidade no servizo
 5. Xefe/a de negociado da sección con máis antigüidade na administración.

No caso de non haber ningún/ningunha xefe/a de negociado nesa sección nomearase segundo os criterios anteriores entre os/as xefes/as de negociado do servizo.

COMISIÓN DE SERVIZOS NAS PRAZAS DE XEFE/A DE NEGOCIADO

A cobertura da praza de xefe/a de negociado en comisión, tanto por vacante como por ausencia do titular da praza, cubrirase segundo os seguintes criterios e pola orde de preferencia que figura a continuación:

Nomearase en comisión de servizo ao:

 1. O posto base do negociado de grupo máis alto
 2. O posto base do negociado co grao consolidado máis alto
 3. O posto base do negociado con máis antigüidade neste
 4. O posto base do negociado con máis antigüidade na sección
 5. O posto base do negociado con máis antigüidade na administración.

No caso de non haber ningún persoal nese negociado, nomearase segundo os criterios anteriores entre os postos bases da sección.

COMISIÓNS DE SERVIZOS NAS PRAZAS DE XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE CENTRO

A cobertura da praza de xefe/a de negociado de asuntos económicos de centro en comisión, tanto por vacante como por ausencia do titular da praza, cubrirase segundo os seguintes criterios e pola orde de preferencia que figura a continuación:

 • 1º Posto base do negociado de grupo máis alto
 • 2º Posto base do negociado co grao consolidado máis alto
 • 3º Posto base do negociado con máis antigüidade nese negociado
 • 4º Posto base do negociado con máis antigüidade no centro
 • 5º Posto base do negociado con máis antigüidade na administración
 • 6º Secretario/a de decano/a ou director/a
 • 7º Posto base do centro ou secretario/a administrativo de departamento adscrito ao centro co grupo máis alto.
 • 8º Posto base do centro ou secretario/a administrativo de departamento adscrito ao centro co grao consolidado máis alto
 • 9º Posto base do centro ou secretario/a administrativo de departamento adscrito ao centro con máis antigüidade no centro
 • 10º Posto base do centro ou secretario/a administrativo de departamento adscrito ao centro con máis antigüidade na administración.

COMISIÓN DE SERVIZOS NAS PRAZAS DE ADMINISTRADOR/A DE CENTRO:

 1. Xefe/a de negociado do centro de grupo máis alto
 2. Xefe/a de negociado do centro co grao consolidado máis alto
 3. Xefe/a de negociado do centro con máis antigüidade no centro
 4. Xefe/a de negociado do centro con máis antigüidade na administración
 5. Secretaria/o de decano/a ou director/a.
 6. Posto base do centro ou secretario/a administrativo/a de departamento adscrito ao centro co grupo máis alto
 7. Posto base do centro ou secretario/a administrativo/a de departamento adscrito ao centro co grao consolidado máis alto
 8. Posto base do centro ou secretario/a administrativo/a de departamento adscrito ao centro con máis antigüidade no centro
 9. Posto base do centro ou secretario/a administrativo/a de departamento adscrito ao centro con máis antigüidade na administración.

COMISIÓN DE SERVIZOS NAS PRAZAS DE SECRETARIO/A DE DECANO/A DIRECTOR/A:

 1. Nomearase en comisión de servizo ao:O posto base ou secretario/a administrativo/a de departamento de grupo máis alto
 2. O posto base ou secretario/a administrativo/a de departamento co grao consolidado máis alto
 3. O posto base ou secretario/a administrativo/a de departamento con máis antigüidade no centro 
 4. O posto base ou secretario/a administrativo/a de departamento, con máis antigüidade na administración.

COMISIÓNS DE SERVIZO POR CAMBIOS DE QUENDA

 1. Nomearase en comisión de servizo ao:Funcionario/a de carreira do centro, servizo ou unidade administrativa do grupo máis alto
 2. Funcionario/a de carreira do centro, servizo ou unidade administrativa do mesmo corpo ou escala co grao consolidado máis alto
 3. Funcionario/a de carreira do centro, servizo ou unidade administrativa do mesmo corpo ou escala con máis antigüidade no centro
 4. Funcionario/a de carreira do centro, servizo ou unidade administrativa do mesmo corpo ou escala, con máis antigüidade na administración
 5. Funcionario/a de carreira do centro, servizo ou unidade administrativa do mesmo corpo ou escala, de maior idade.

COMISIÓNS DE SERVIZO ENTRE O CAMPUS DA CORUÑA E FERROL

Unicamente poderá nomearse en comisión de servizo, entre campus, a funcionarios/as en prazas vacantes postos bases.

O funcionariado interesado presentará a súa solicitude ao xerente, que resolverá sobre a súa procedencia e oportunidade.

OUTROS SUPOSTOS

Excepcionalmente, e de xeito motivado, sempre que exista informe favorable da Xunta de Persoal, poderanse conceder comisións de servizos que non atendan integramente aos procedementos anteriormente descritos.

A Coruña, 18 de abril de 2006
O xerente

Asdo.: Manuel Galdo Pérez