Normativa sobre méritos docentes (quinquenios)

O Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto (BOE nº 216 do 9 de setembro), sobre retribucións do profesorado universitario (modificado polo RD 1949/95, de 1 de decembro, BOE nº 16, de 18 de xaneiro de 1996, e polo RD 74/2000, de 21 de xaneiro, BOE nº 19, do 22) establece no seu artigo 5.6 o seguinte: "As avaliacións por cada Universidade e pola Comisión Nacional realizaranse unha soa vez ao ano, a estes efectos os interesados formularán as súas solicitudes antes do día 31 de decembro do ano en que se cumpre o pertinente período a avaliar. No seu caso, os correspondentes efectos económicos iniciaranse o 1 de xaneiro do ano seguinte aínda cando a avaliación se efectúe con posterioridade a esta data.”

Esta Vicerreitoría lémbralles que poderá solicitar a avaliación de méritos docentes correspondentes ao ano 2017 o profesorado da UDC que reúnan os seguintes requisitos:

  1. Ser funcionario/a docente de carreira ou persoal docente contratado con vinculación permanente, en activo, na universidade.
  2. Estar en réxime de dedicación a tempo completo no momento da solicitude.
  3. Que o 31 de decembro teña prestado, como mínimo, un total de cinco anos de servizos docentes en réxime de dedicación a tempo completo ou período equivalente se prestou servizos en réxime de dedicación a tempo parcial.
  4. Que o período solicitado non fose obxecto dunha avaliación anterior.
  5. Non ter acadado o número máximo de quinquenios (seis) susceptibles de avaliación. Non obstante, os profesores que teñan concedidos 6 quinquenios poderán solicitar que se substitúa un deles por outro de nivel superior, unha vez superada a avaliación positiva dun novo período de 5 anos (acordo do Consello de Goberno do 17 de marzo de 2004)

Documentación

A solicitude, en modelo oficial, deberá formularse ante o reitor da universidade antes do día 31 de decembro de 2017, non se admitirá a trámite ningunha solicitude presentada con posterioridade, acompañada coa seguinte documentación:

  1. De non constar no seu expediente, deben acreditarse debidamente todas e cada unha das situacións administrativas en que se atopase
  2. Informe do Consello de Departamento
  3. Informe da Xunta de Centro

A Coruña, 9 de novembro de 2017

O vicerreitor de Profesorado e Planificación Docente
Alberto Valderruten Vidal