Normativa

Normativa xeral

 • LOU e estatutos
 • Regulamentos electorais
 • Regulamentos de órganos colexiados e estatutarios
 • Regulamentos varios

Normativa académica

 • Xeral
 • Admisión e matrícula
 • Simultaneidade de estudos
 • Avaliación
 • Recoñecemento de créditos
 • Mobilidade
 • Doutoramento
 • Expedición de títulos

Normativa de investigación e transferencia

 • Normativa estatal e autonómica
 • Normativa da UDC

Normativa de xestión económica

 • Normativa de carácter xeral
 • Instrucións
 • Circulares
 • Resolucións

Normativa de profesorado

 • Normativa acceso
 • Programas de promoción
 • Venias docentes
 • Complementos retributivos
 • Xubilación
 • POD
 • RPT
 • Outras normas

Normativa do persoal de administración e servizos

Normativa de estudantes

Normativa internacional