Consello de goberno

O Consello de Goberno é o órgano de goberno da Universidade da Coruña.
Elabora e aproba as súas propias normas de funcionamento.

Crearanse comisións estables elixidas entre os membros do Consello de Goberno que teñen como misión preparar as decisións dela a través do estudo e informe previos dos asuntos correspondentes aos seus ámbitos materiais de competencia.

Funcións

Funcións do Consello de Goberno

Composición

Documentos