Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Comisións delegadas da Xunta de Facultade

 

A Xunta de Facultade dispón dunha Comisión Permanente e de varias comisións delegadas, que poden ter carácter estábel ou conxuntural.

Son comisións estábeis da Xunta de Facultade a Comisión de Estratexia e de Calidade, a Comisión de Biblioteca, a Comisión de Cultura, a Comisión de Infraestrutura e de Servizos e a Comisión de Organización Académica.  A súa composición, funcionamento e atribucións recóllense no Regulamento de Réxime Interno do centro. Presídeas o/a decano/a ou a persoa en quen delegue.

Esta é a relación actual dos membros das comisións delegadas e non delegadas da Facultade, elexidas na Xunta de Facultade do 30 de setembro de 2016:

 

Comisión Permanente da Xunta de Facultade

Lorenzo Modia, María Jesús (decana)

Sánchez Rei, Xosé Manuel (secretario)

    • Sector do profesorado

Alonso Ramos, Margarita

Clark Mitchell, David

Gómez Blanco, Carlos Juan

Sánchez Palomino, María Dolores

Veleiro Pérez, Ana María

    • Sector do estudantado

Damil García, Cristian

Goás Pardiñas, Joaquín

    • Sector do P.A.S.

Silva Pais, María I.

 

Comisión de Estratexia e de Calidade

Lorenzo Modia, María Jesús (decana)

Vizcaíno Fernández, Carlos Caetano (vicedecano)

Sánchez Rei, Xosé Manuel (secretario)

    • Sector do profesorado

Acín Villa, Esperanza

Estévez Saa, José Manuel

González Muñoz, Luis Fernando

Regueiro Diehl, Mercedes

Rodríguez González, Olivia

Sánchez Palomino, Mª Dolores

López Fernández, María Teresa

Pena Sueiro, Nieves

Morales López, Esperanza

Woodward Smith, Elizabeth

    • Sector do estudantado

Bouzas Presedo, Mª del Pilar

Goás Pardiñas, Joaquín

Ferrío Senlle, Noemí

Sotillo Louro, Guillermo

    • Sector do P.A.S.

Silva Pais, María I.

Lago Méndez, Marta

 

Comisión de Biblioteca

Córdoba Rodríguez, Félix (vicedecano)

    • Sector do profesorado

Eirín García, Leticia

Fernández Bernárdez, Cristina

Frías Rudolphi, María

González Muñoz, Luis Fernando

Regueiro Diehl, Mercedes

Woodward Smith, Elizabeth

    • Sector do estudantado

Bouzas Presedo, Mª Pilar

Ferrío Senlle, Noemí

Goás Pardiñas, Joaquín

Sotillo Louro, Guillermo

    • Sector do P.A.S.

Lago Méndez, Marta (directora da biblioteca)

Rodríguez Veiga, María del Carmen

 

Comisión de Cultura

Woodward Smith, Elizabeth (vicedecana)

    • Sector do profesorado

Acín Villa, Esperanza

Lezcano González, Emma

López-Iglesias Samartín, Roberto

Rodríguez González, Olivia

    • Sector do estudantado

Álvarez Seoane, Lorena

Blanco Gallego, Erea

Bouzas Presedo, Mª Pilar

Sotillo Louro, Guillermo

    • Sector do P.A.S.

 Lago Méndez, Marta

 

Comisión de Infraestruturas e de Servizos

Córdoba Rodríguez, Félix (vicedecano)

    • Sector do profesorado

Gómez Blanco, Carlos Juan

Simal González, Begoña

Vallín Blanco, Gema

Vázquez Veiga, Nancy

    • Sector do estudantado

Damil García, Cristian

Ferrío Senlle, Noemí

Goás Pardiñas, Joaquín

Sotillo Louro, Guillermo

    • Sector do P.A.S.

Crespo Faraldo, María del Carmen (xefa do negociado de asuntos económicos)

Silva Pais, María I. 

 

Comisión de Organización Académica

Lorenzo Modia, María Jesús (decana)

Sánchez Rei, Xosé Manuel (secretario da Facultade)

    • Sector do profesorado (directores/as dos departamentos adscritos á Facultade)

Clark Mitchell, David (Filoloxía Inglesa)

Ferreiro Fernández, Manuel (Galego-Portugués, Francés e Lingüística)

Sánchez Palomino, María Dolores (Filoloxía Española e Latina)

    • Sector do estudantado

Bouzas Presedo, Mª Pilar

Goás Pardiñas, Joaquín

Sotillo Louro, Guillermo

    • Sector do P.A.S.

Silva Pais, María I. 

 

Comisión de Relacións Internacionais (comisión non delegada)

Woodward Smith, Elizabeth (vicedecana)

    • Sector do profesorado

Acín Villa, Esperanza

Crespo García, Begoña

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme

López Fernández, María Teresa

Pena Sueiro, Nieves

Woodward Smith, Elizabeth

    • Sector do estudantado

Bouzas Presedo, Mª Pilar

Goás Pardiñas, Joaquín

    • Sector do P.A.S.

Silva Pais, María I.

 

Comisión de Normalización Lingüística (comisión non delegada)

Sánchez Rei, Xosé Manuel (secretario do Centro)

    • Sector do profesorado

Barros Grela, Eduardo

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Lourenzo Modia, Cilla

Pena Sueiro, Nieves

    • Sector do estudantado

    • Sector do P.A.S.

Lago Méndez, Marta