Servizo de Mantemento de Equipamento Científico

O servizo de mantemento de equipos e instalacións de carácter científico e de laboratorio para o campus da Coruña e de Ferrol foille adxudicado á empresa AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.


OBXECTIVO DO SERVIZO

 1. Prestar un servizo de mantemento dos equipos de carácter científico e de laboratorio.
 2. Conseguir o mellor estado de conservación dos equipos.
 3. Asegurar o funcionamento continuo e eficaz dos equipos, minimizando as posibles paradas como consecuencia de avarías.
 4. Mellorar o tempo de resposta na solución de incidencias.
 5. Indicar calquera defecto dos equipos ou instalacións que diminúa o seu rendemento, estea en perigo a seguridade do usuario/a, do propio equipo ou poida ser motivo de futura avaría.
 6. Colaboración, asesoramento técnico e supervisión na montaxe de novos equipos.

O servizo non inclúe os equipos informáticos, a non ser que formen parte de equipos de carácter científico e de laboratorio.

 

SOLICITUDE DE SERVIZO

 1. A comunicación dunha avaría ou a solicitude do mantemento preventivo realizarase exclusivamente mediante o formulario aloxado no enderezo http://www.udc.es/equipamentocientifico.
 2. Cubrirase o formulario web e a continuación o servizo de recepción de formularios web devolverá o aviso cun número de resgardo. En caso de dúbidas ou aclaracións poden contactar coas extensións 2637 e 2638.
 3. O servizo de mantemento enviará un especialista para efectuar a reparación e elaborará un orzamento en que non se cobrará a man de obra.
 4. Sempre que o custo do material necesario para realizar a reparación supere un importe de 600 €, o/a usuario/a terá que se facer cargo do trámite da “folla de pedimento” no seu centro de asuntos económicos. Para o caso de compras de material cuxo importe non supere os 600 €, o/a usuario/a poderá elixir entre as seguintes opcións:
  1. Facilitar un número de aplicación orzamentaria e deixar que toda a xestión (“folla de pedimento”, compra, factura...) a realice o servizo de mantemento en colaboración coa secretaría técnica dos SAI: periodicamente, a secretaría técnica dos SAI enviaralle ao/á usuario/a unha nota de control co importe da intervención ou intervencións, co obxecto de proceder a realizar a modificación orzamentaria correspondente
  2. O servizo de mantemento pédese encargar de xestionar a compra pero o/a usuario/a será o/a responsable de tramitar a “folla de pedimento” e a factura.
  3. O usuario/a fará a compra pola súa conta.
 5. Pode enviar queixas, suxestións ou agradecementos á dirección saisec@udc.es.

 

PROCEDEMENTO DUNHA INTERVENCIÓN

Unha vez recibido o formulario de notificación de incidencia, o servizo de mantemento procederá do seguinte xeito:

 1. O técnico concertará co/coa usuario/a o momento idóneo da intervención.
 2. Farase o diagnóstico da avaría.
 3. Realizarase e enviaráselle o orzamento ao/á usuario/a (custo do reposto).
 4. Xestionarase a adquisición dos recambios necesarios para efectuar a intervención (véxase o apartado 4 do punto 3).
 5. O técnico levará a cabo a intervención.
  (As intervencións realizaranse no taller cando así o aconselle o tipo de reparación que hai que efectuar)
 6. Realizarase a comprobación de funcionamento.
 7. Elaborarase un informe de finalización, no que se incluirá o custo das pezas empregadas
  (achégase o modelo de informe na páxina 6).
 8. Levarase un histórico das avarías do equipo.

De forma resumida

resumo