Recoñecemento de créditos de libre elección e incorporación ao expediente académico

  1. O alumnado poderá obter o recoñecemento de créditos de libre elección pola realización de cursos e actividades formativas que forman parte da oferta de libre elección para o curso académico correspondente, así como polo resto de estudos ou actividades que están recollidos no capítulo III do Regulamento sobre a libre elección e os sucesivos acordos da Comisión de Planos de Estudo que os desenvolven.
  2. Os cursos ou actividades académicas, aprobados pola Comisión de Planos de Estudo nun curso académico, formarán parte da oferta de libre elección dos dous cursos académicos seguintes ao da súa aprobación.
  3. As peticións do alumnado para a incorporación dos créditos de libre elección ao seu expediente académico débena efectuar directamente nos centros e nos prazos que se establezan na convocatoria de matrícula, para o que deberán achegar o certificado acreditativo da realización do curso ou da actividade.
  4. Para obter o recoñecemento de créditos de libre elección por cursos realizados noutras universidades (incluídos os cursos de verán) é preciso que na certificación conste o número de créditos recoñecidos na universidade de orixe, sen prexuízo dos créditos que corresponda recoñecer nesta universidade.
  5. Excepcionalmente, poderanse incorporar os créditos de libre elección, fóra dos prazos establecidos, cando o/a alumno/a estiver en condicións de finalizar os seus estudos ou o primeiro ciclo destes ou no caso de que solicite traslado para continuar os seus estudos noutra universidade.
  6. Os créditos de libre elección por todas as actividades do capítulo III do Regulamento sobre libre elección figurarán no expediente académico como créditos recoñecidos, sen cualificación.
  7. O custo pola incorporación ao expediente académico dos créditos de libre elección recoñecidos será o que establecer para as validacións de estudos o decreto de prezos públicos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.