Instrucións para as solicitudes de recoñecemento de créditos de libre elección por parte dos organizadores de cursos, seminarios ou actividades académicas

Recoñecemento de créditos de libre elección por cursos, seminarios, xornadas e congresos.

 1. A Comisión de Planos de Estudo (CPE) poderá recoñecer créditos de libre elección polos cursos, os seminarios, as xornadas e os congresos que organiza, imparte e/ou avale a UDC, outras universidades, institucións públicas ou entidades privadas.
 2. No caso de entidades privadas, esixirase o aval do/a decano/a ou director/a do centro ou do departamento, unha vez que se consulte á comisión académica/docente do centro ou, no seu caso, a comisión permanente do departamento.

Procedemento para a solicitude de recoñecemento de créditos de libre elección dos organizadores dos cursos, seminarios, congresos e outras actividades formativas.

 1. Para os cursos, os seminarios, as xornadas e os congresos que se vaian realizar, as peticións de concesión de créditos de libre elección débena realizar os seus organizadores ou os seus promotores á Vicerreitoría de Organización Académica, que as trasladará á Comisión de Planos de Estudos.
  Na petición é preciso achegar a seguinte documentación:
  1. Impreso de solicitude de concesión de créditos.
  2. Unha breve descrición do seu contido.
  3. Aval do decano/director do centro ou departamento (no caso de entidades privadas que deberán solicitalo no Centro/Departamento).
  4. Programa, as datas de realización e o horario detallado.
 2. A Vicerreitoría de Organización Académica establecerá os prazos de cada unha das dúas convocatorias anuais de recepción de solicitudes, que se realizarán nos meses de setembro/outubro e marzo/abril. As solicitudes trasladaranse á Comisión de Planos de Estudos, a partir de cuxa decisión se concretará e publicará a oferta de cada curso académico.
 3. Os prazos para a solicitude de créditos por parte dos organizadores dos cursos e actividades son:
  • Solicitude de profesores, centros, departamentos ou institutos da UDC a VOAT:
   - do 1 de setembro ao 31 de outubro
   - do 1 de marzo ao 30 de abril
  • Solicitude das entidades privadas a decanos/directores (pola necesidade de aval):
   - do 1 ao 30 de setembro
   - do 1 ao 30 de marzo
  • Remisión de solicitudes dos organizadores (incluíndo toda a documentación) desde os centros a VOAT:
   - do 1 ao 31 de outubro
   - do 1 ao 30 de abril
  • Prazo de publicación da oferta de cursos, de seminarios etc:
   - antes do 15 de novembro
   - antes do 15 de maio