Grado en Logopedia

Salidas profesionales

Logopeda en centros hospitalarios, residencias de la tercera edad, fundaciones de disminuidos psíquicos y físicos, asociaciones de enfermos crónicos y centros de enseñanza públicos y privados.

Perfil recomendado

Persoas con vocación e motivación para adquiriren os coñecementos propios da intervención logopédica ao longo da carreira, mediante a autoaprendizaxe e a aprendizaxe grupal. Con capacidade para coñeceren e comprenderen os fundamentos biolóxicos (anatomía e fisioloxía), psicolóxicos (procesos e desenvolvemento evolutivo), lingüísticos e pedagóxicos da dita intervención na comunicación, a fala, a audición, a voz e as funcións orais non-verbais.

Presentación

A implantación da diplomatura de Logopedia cumpriu un duplo propósito. Por un lado, tratábase de dar carácter oficial universitario a uns estudos xa existentes, mais non regulados, para os que existía unha demanda social pouco atendida e unha demanda laboral potencial sen canalizar; e, polo outro, de responder a esa demanda formando profesionais capacitados. Os diplomados en Logopedia obtiveron unha boa formación e están preparados para afrontaren diversos retos profesionais, con capacitación para desempeñaren labores de prevención, diagnóstico e tratamento dos trastornos da linguaxe e a comunicación nos ámbitos da saúde, a educación ou os servizos sociais.
O grao abre ademais a posibilidade de realizar labores de investigación e na Universidade da Coruña, así como contribúe a completar os estudos relacionados co desenvolvemento, a educación e a intervención (avaliación e tratamento) sobre todos os aspectos da comunicación, que poden manifestarse como trastornos.

Salidas profesionales

O grao en Logopedia habilita para a profesión regulada de logopeda.

Características

Tipo: Grado

Duración: 4 años

Titulación experimental