Grado en Náutica y Transporte Marítimo

Objetivos formativos

El grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo habilita para la profesión regulada de Piloto de segunda y de primera clase de la Marina Mercante. Esta titulación proporciona la formación para el ejercicio, a bordo de todo tipo de buques, de las funciones de dirección en los aspectos náuticos, seguridad, personal, operaciones, etc. ocupando el cargo de Oficial de Puente. Facilita, además, la formación para la inserción en ámbitos laborales terrestres relacionados con empresas marítimas.

Salidas profesionales

Administración marítima, navieras, aseguradoras del sector, prácticos de puerto, astilleros, vigilancia aduanera, control de tráfico, instalaciones náutico-deportivas o inspección de buques.

Enlaces

Descargar archivo pdf
Publicación en BOE
Publicación plan de estudios
Folleto informativo

Perfil recomendado

O perfil de acceso recomendado é o dos bacharelatos científico-tecnolóxicos, así como o dos ciclos superiores da rama de Enxeñaría e Arquitectura, contando neste último caso cun recoñecemento de 30 créditos como mínimo.
Tamén se contempla o acceso de maiores de 40 anos que acrediten experiencia profesional ou laboral relacionada co ámbito marítimo e que non teñan título ou outra condición que lles habilite para acceder a estudos universitarios.

Presentación

O ámbito marítimo constitúe un sector económico de grande importancia no que se integran numerosas áreas de actividade e estudo, entre as que se encontra a Enxeñaría Náutica e o Transporte Marítimo.
O Grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo integra coñecementos específicos do ámbito científico que, atendendo ás súas aplicacións, se poden clasificar en tres apartados:
1. Os relativos aos proxectos de construción, inspección e xestión de todo tipo de buques, terminais marítimas e plataformas off-shore.
2. Os relacionados coa operación e xestión náutica do buque e a súa explotación comercial.
3. Capacidade para o desempeño de postos en terra relacionados co ámbito marítimo, derivados da experiencia profesional no mar.
Os contidos do plan de estudos inclúen as esixencias dos Convenios Marítimos Internacionais, así como da Lexislación Nacional e da UE.

Salidas profesionales

Oficial de Ponte. Administración Marítima. Navieiras. Auditoría, Inspección e Sociedades de Clasificación. Estaleiros. Portos. Empresas Navieiras/Consignatarios. Seguro Marítimo. Prácticos de porto. Vixilancia Aduaneira. Náutica Deportiva. Ensino.

Requisitos de acceso

Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente xunto coa superación da proba de acceso á Universidade ou do título de ciclo superior de formación profesional.

Características

Tipo: Grado

Duración: 4 años

Titulación experimental