Servizos de política científica

Carta Europea dos Investigadores: recomendación de boas prácticas da Comisión Europea do 11 de marzo de 2005 que enumera un conxunto de principios e requisitos xerais que definen os roles, responsabilidades e dereitos dos investigadores científicos. A Carta tamén recoñece o valor de todas as formas de mobilidade como un medio para mellorar o desenvolvemento profesional dos investigadores.

CRIS, Current Research Information Systems: Sistemas de Xestión da Información Científica

EsHorizonte2020: Portal español do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea

ICONO: Observatorio Español de I+D+I

IUNE: Actividade Investigadora na Universidade Española

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación:

Sexenios 2014: algo más que retoques estéticos

Convocatoria de sexenios 2016 (BOE 02/12/16)

Criterios específicos aprobados por campos de avaliación (BOE 26/11/2016)

Procedemento para a avaliación da actividade investigadora (BOE 23/12/1994)