Indicadores da produción científica

Principais indicadores da produción científica:

Factor de impacto

O factor de impacto ou índice de impacto mide a frecuencia coa que unha revista foi citada nun ano concreto. É un indicador que permite comparar revistas e avaliar a importancia relativa dunha revista dentro dun mesmo campo científico. Calcúlase da seguinte maneira: A = B/C
A = Factor de impacto da revista X nun ano (por exemplo, 2011)
B = Número de citas recibidas pola revista X nese ano 2011 de artigos publicados nos dous anos anteriores (2009 e 2010)
C = Número de artigos publicados na revista X nos dous anos anteriores (divídese polo n.º de artigos para corrixir a vantaxe potencial das revistas que publican moitos traballos, xa que estas teñen maior probabilidade de ser citadas).

Pódese consultar en:

Índice de inmediatez

O índice de inmediatez mide a rapidez coa que se citan os artigos dunha revista científica e permite identificar revistas punteiras en investigacións de ampla repercusión. Calcúlase da seguinte maneira: A = B/C
A = Índice de inmediatez da revista X nun ano (en 2011, por exemplo)
B = Número de citas recibidas en 2011 de artigos publicados na revista X en 2011
C = Número de artigos publicados na revista X en 2011

Pódese consultar en:

Índice H

O índice H de Hirsch é un indicador que permite avaliar a produción científica dun investigador. Foi proposto por Jorge Hirsch, da Universidade de California, en 2005.
Permite medir simultáneamente a calidade (en función do número de citas recibidas) e a cantidade da produción científica e é moi útil para detectar os investigadores máis destacados dentro dun área de coñecemento. Dá bastante importancia á cantidade de publicacións do autor, valorando deste modo un esforzo científico prolongado ao longo de toda unha vida académica.
Calcúlase ordeando as publicacións dun investigador polo número de citas recibidas en orden descendente e a continuación numerando e identificando o punto no que o número de orde coincide co de citas recibidas por unha publicación.
Exemplo: índice H = 7 (hai 7 publicacións que recibiron alomenos 7 citas cada unha)

Pódese consultar en:

Cuartil

O cuartil é un indicador ou medida de posición dunha revista en relación con todas as da súa área. Se dividimos en 4 partes iguais unha listaxe de revistas ordeadas de maior a menor factor de impacto, cada unha destas partes será un cuartil. As revistas co factor de impacto máis alto estarán no primeiro cuartil, os cuartiles medios serán o segundo e o terceiro e o cuartil máis baixo será o cuarto.
100 revistas dunha categoría / 4 cuartiles = 25 revistas por cuartil (Q1: 1-25, Q2: 26-50, Q3: 51-75, Q4: 76-100)

Pódese consultar en:

SCImago Journal Rank (SJR)

Con SJR, a área de investigación, calidade e reputación da revista científica teñen un impacto directo sobre o valor da cita. Por iso, a cita dunha revista cun alto SJR vale máis que a cita nunha revista cun SJR máis baixo.
Está construído como unha variación do Eigenfactor, e se inspira no PageRank de Google Académico para avaliar o impacto dunha publicación combinando o número de citas recibidas coa influencia das publicacións que a citan. Calcúlase utilizando un algoritmo iterativo no que, partindo dunha puntuación idéntica para cada revista, o conxunto de revistas redistribúense as puntuacións cada vez que se citan entre elas. Unha vez calculado o prestixio de cada revista, realízase un proceso de normalización para que o indicador neutralice o tamaño da revista. Desta forma, estandarízase o patrón de citas entre as diferentes áreas de investigación.

Pódese consultar en: SCImago Journal Rank, Scopus

CiteScore

Indicador do impacto dunha publicación, elaborado por Scopus, que apareceu por primeira vez a finais de 2016. Mide a relación de citas por artigo publicado cun cálculo moi parecido ó Factor de Impacto de JCR. Por exemplo, CiteScore 2016 dunha revista calcúlase recollendo as citas recibidas en 2016 dos documentos publicados en 2013, 2014 e 2015, e dividindo esas citas entre o total de documentos publicados neses tres anos. No cálculo de CiteScore utilízanse tódolos tipos de documentos incluidos en Scopus, salvo os artigos "in press", artigos aceptados pero aínda sen publicar. CiteScore ten por tanto unha marxe de citación de 3 anos, frente ós 2 anos do F.I.
CiteScore é un cálculo anual que aparece a finais de maio do ano seguinte, pero é posible coñecer a tendencia actual mensual con datos estimados a través de CiteScore tracker.
Pódese consular en: Journal Metrics, Scopus
 

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Este indicador foi deseñado na Universidade de Leiden para permitir comparar o impacto de revistas de diferentes campos temáticos, corrixindo as diferenzas na probabilidade de ser citado que existe entre revistas de distintas materias e incluso entre revistas da mesma área de coñecemento.
Mide o impacto das citas contextuais basándose no número total de citas dun determinado campo temático. Pondera o número de citas recibidas coa frecuencia de citas nunha área de coñecemento (inmediatez); é dicir, nun campo de investigación cunha menor frecuencia de citas, cada cita ten un valor superior ao das citas en campos con maior frecuencia de citas. Tamén considera a frecuencia coa que citan os autores ou a proxección dun área de coñecemento nas bases de datos de referencia.

Pódese consultar en: CWTS Journal Indicators, Journal Metrics, Scopus

Impact per Publication (IPP)

Indicador de Scopus elaborado pola Universidade de Leiden equivalente ao Factor de Impacto de Thomson Reuters. Mide a ratio de citas por artigo publicado na revista. Calcúlase dividindo o número de citas recibidas nun ano polos artigos académicos publicados nunha determinada revista os tres años anteriores, polo número total de artigos académicos publicados nestes mesmos tres anos.

Pódese consultar en: CWTS Journal Indicators

iCite

Ferramenta elaborada polos NIH para acceder a un conxunto de indicadores bibliométricos para os artigos duna listaxe ou contidos nunha folla de cálculo. Os usuarios engaden PubMed IDs de artigos de interese (de SPIRES ou PubMed), coa posibilidade de agrupalos para a comparación. A continuación, iCite mostra el número de artigos, artigos por ano, citas por ano, e a Relative Citation Ratio (unha métrica normalizada segundo a disciplina que mostra o impacto da citación dun ou máis artigos en relación ao artigo promedio financiado polos NIH). Pode seleccionarse un rango de anos, así como o tipo de artigo (todos ou só de investigación). Os usuarios poden descargar un informe co detalle a nivel de artigo para o seu uso ou visualización posterior.

Pódese consultar en: iCite Beta

Relative Citation Ratio (RCR)

Métrica desenvolvida pola Office of Portfolio Analysis dos NIH que representa unha medida baseada en citas da influencia científica dun ou máis artigos. Cálculase como citas/ano de cada traballo, normalizado segundo as citas por ano recibidas por publicacións financiadas polos NIH no mesmo campo e ano. Un artigo cunha RCR de 1.0 recibiu o mesmo número de citas/ano que o traballo medio no seu campo financiado polos NIH, mientras que unha publicación cunha RCR de 2.0 recbiu o doble de citas/ano respecto do artigo medio no seu eido. Os valores que se mostran son a media e a desviación estándar dos artigos no grupo xunto coa mediana.

Pódese consultar en: iCite Beta

Clasificacións de investigadores e universidades

Análises de investigadores e universidades

  • IUNE: análise da actividade investigadora na universidade española.
  • U-Map / U-Portal: información sobre os perfís das institucións de educación superior: programas educacionais que ofrecen, participación en investigación, transferencia do coñecemento, compromiso rexional e internacionalización.

Publicar ou perecer

  • Publish or Perish: programa de software que recupera e analiza citas académicas. Utiliza Google Scholar e Microsoft Academic Search para obter as citas.

Índices de datos de investigación

  • Data Citation Index: produto da Web of Science, indexa os principais repositorios de datos e os seus datasets para fomentar o descubrimento, reutilización y difusión dos research data.