Índices de calidade de revistas científicas

Recursos con factor de impacto

JCR (Journal Citation Report): producido polo ISI, establece o factor de impacto e a clasificación das publicacións periódicas a partir do estudo das citas bibliográficas que aparecen nelas. Listaxe completo de revistas españolas incluídas neste índice.

SCImago Journal Rank: portal que recolle diversos indicadores científicos sobre revistas e países, elaborados a partir da información contida na base de datos Scopus. É desenvolvido por Scimago Research Group (formado por membros da Universidade de Granada, de Extremadura, Carlos III de Madrid e Alcalá de Henares).

Revistas incluidas no JCR e SJR 2016: listaxe de revistas realizada en base aos departamentos da UDC. De cada departamento inclúense 4 listados sempre que sexa posible: resultados de revistas españolas en JCR, de revistas españolas en SJR, de revistas internacionais en JCR e de revistas internacionais en SJR. En caso de ter que descender a áreas concretas, inclúense as mesmas listaxes de cada unha delas.

Outros recursos para valorar a calidade das revistas

Españois

CARHUS Plus+: sistema de clasificación de preto de 5000 revistas nas áreas das ciencias sociais e humanidades que se publican no ámbito catalán, nacional e internacional. As revistas clasifícanse da A á D, ademais de co Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS), un indicador que mide a difusión das revistas en bases de datos científicas.

CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): portal que ofrece unha clasificación de revistas de ciencias sociais e humanas, confeccionada en función da calidade, integrando os produtos de avaliación existentes e considerados positivamente polas diferentes axencias de avaliación nacionais como CNEAI e ANECA. A clasificación resultante consta de catro grupos xerárquicos (gA, gB, gC, gD) en función da visibilidade das revistas e un quinto grupo de excelencia (gEx). Para a súa elaboración contouse coa participación e o consenso de distintos expertos en bibliometría: EC3 (Universidade de Granada), Grupo EPUC (CCHS.CSIC), Grupo ACUTE (CCHS.CSIC) e LEMI (UC3M). Dialnet inclúe a clasificación CIRC nas súas revistas desde 2010.

DICE (difusión e calidade editorial das revistas españolas de humanidades, ciencias sociais e xurídicas): producida polo CSIC e ANECA, ten como obxectivo facilitar o coñecemento e a consulta dalgunhas das características editoriais máis ligadas á calidade, como os mecanismos de avaliación dos orixinais para publicar, a apertura dos órganos de xestión e dirección, a difusión das revistas nas bases de datos de prestixio internacional, etc. Complementa así os datos ofrecidos en RESH. ANECA emprega esta base de datos como referencia de calidade das publicacións españolas nos procesos de avaliación do profesorado.

Factor IME (factor de impacto potencial das revistas médicas españolas): é un proxecto elaborado polo Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (CSIC). Calcula o índice de impacto considerando unicamente as citas que as revistas españolas reciben dunhas 100 revistas nacionais, seleccionadas pola súa inclusión na base de datos IME e nalgunha outra base de datos internacional como Medline, Embase e Science Citation Index.

IBRA (Indicadores Bibliométricos de Revistas de Arquitectura): sistema que informa sobre os indicios de calidade dos xornais no eido da arquitectura, creado en base aos criterios e a metodoloxía acordados por unanimidade pola Comisión Permanente da Conferencia de Directores das Escolas de Arquitectura de España, presentados no documento Evaluación de la actividad de investigación en arquitectura y urbanismo: revistas de investigación.

In-RECH (índice de impacto de revistas españolas en ciencias humanas): elaborado pola Universidade de Granada (Grupo de investigación EC3) é un índice bibliométrico que ofrece información estatística a partir do reconto das citas bibliográficas de revistas españolas de humanidades para determinar a súa relevancia e impacto científico, así como dos autores que publican nestas.

In-RECJ (índice de impacto de revistas españolas en ciencias xurídicas): elaborado pola Universidade de Granada (Grupo de investigación EC3) é un índice bibliométrico que, a partir da análise das citas de revistas españolas de ciencias xurídicas, permite determinar a relevancia, influencia e impacto científico das revistas, dos autores que publican nelas e das institucións ás que estos se adscriben.

In-RECS (índice de impacto de revistas españolas en ciencias sociais): elaborado pola Universidade de Granada (Grupo de investigación EC3) é un índice bibliométrico que ofrece información estatística a partir do reconto das citas bibliográficas de máis de 100 revistas españolas de ciencias sociais para determinar a súa relevancia e impacto científico, así como dos autores que publican nestas.

Latindex: sistema rexional de información en liña para revistas científicas de América Latina, o Caribe, España e Portugal. O seu obxectivo é difundir, facer accesible e elevar a calidade das revistas científicas de estas zonas. Consta dun ‘directorio’ que proporciona os datos normalizados das revistas, con información que permite coñecer a súa traxectoria, especialización temática, organismo editor, responsables editoriais, bases de datos que cubren a revista, etc., e do ‘catálogo’ que é un subconxunto das revistas contidas no ‘directorio’, con información adicional sobre os criterios de calidade cumpridos por cada unha delas. Latindex ofrece tamén os producos Revistas en línea (ligazóns a sitios onde as revistas poden ser consultadas a texto completo) e Portal de Portales (acceso aos textos completos de revistas académicas dispoñiibles en portais producidos en Iberoamérica, adheridos ao movemento de acceso aberto).

MIAR (Matriu d'Informació per l'Avaluació de Revistes): base de datos que recolecta información para a identificación e análise de revistas científicas en ciencia e tecnoloxía e ciencias sociais e humanas. Ofrece o indicador de visibilidade de revistas ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria).

RESH (revistas españolas de ciencias sociais e humanas): presenta os resultados da análise das revistas destes ámbitos desde o punto de vista da súa calidade (tanto editorial como de visibilidade internacional), e aporta tamén os índices de citas correspondentes aos anos 2000-2008. Toma como referencia os documentos clave sobre procedementos de avaliación de CNEAI, ANECA e Latindex.

SciELO Analytics (Beta): ferramenta (aínda en beta) que analiza revistas científicas españolas de ciencias da saúde.

Internacionais

Architectural Publications Index: índice internacional de publicacións de arquitectura do Royal Institute of British Architects.

Avery Index to Architectural Periodicals: índice internacional de publicacións de arquitectura da Avery Library (Columbia University).

CAPES: Qualis é o sistema brasileiro de avaliación de revistas, mantido por CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e WebQualis, a base de datos que permite consulta-lo resultado da clasificación de revistas e descarga-la lista completa de revistas clasificadas

Eigenfactor.org: ofrece os indicadores Eigenfactor e Article Influence sobre a importancia de revistas científicas baseados na información de citas do JCR. A puntuación Eigenfactor valora a importancia relativa dunha publicación para a comunidade científica, de forma que a suma das puntuacións de todas as revistas suman 100; esta puntuación está influenciada polo tamaño dunha publicación medida polo número de artigos anuais publicados. Article Influence mide a media da influencia dos artigos dunha publicación. Elaborado pola Universidade de Washington.

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences): baixo a dirección do Comité Permanente da European Science Fundation for the Humanities creouse este índice de revistas de humanidades de ámbito europeo. En 2014, a responsabilidade do mantemento e operación de ERIH foi trasladado ao Norwegian Social Science Data Services (NSD). O novo índice do NSD chámase ERIH PLUS, a fin de indicar que foi estendido para incluír as ciencias sociais.

Francis: base de datos internacional de ciencias humanas e sociais.

Google Scholar Metrics: visibilidade dos autores e influencia de artigos recentes nas publicacións científicas.

Historical Abstracts: cobertura de revistas desta base de datos internacional sobre historia.

Journal Scholar Metrics: portal bibliométrico que analiza o impacto científico de máis de 9.000 revistas de arte, humanidades e ciencias sociais a partir do reconto de citas que ofrece Google Scholar Metrics.

Microsoft Academic: recolle indicadores de todos os campo científicos. A busca pódese facer por autores, publicacións, conferencias, revistas, organizacións e materias.

Open Citations (Jisc): recolle os últimos artigos sobre o impacto do acceso aberto. Estudos recentes mostran que o acceso aberto aumenta o impacto. A bibliografía cronolóxica que recolle este proxecto, ten como obxectivo describir os avances relacionados con estes estudos. Tamén recolle ferramentas web dispoñibles para medir o impacto.

Scopus: base de datos multidisciplinar que indiza máis de 14.000 publicacións científicas procedentes duns 4000 editores, ofrecendo ademais as referencias citadas desde o ano 1996. Permite obter índices de citas.

TRIS Electronic Bibliography Data: base de datos internacional de enxeñaría.

Ulrich's: contén información sobre publicacións periódicas e indica en que bases de datos son indizadas.

Web of Science: producido polo ISI, é unha base de datos de artigos de revista e índices de citas subdividida en tres eidos: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index e Art & Humanities Citation Index. Ten un sesgo a favor do ámbito científico dos artigos producidos en países anglosaxóns e en lingua inglesa.