Creative Commons BY-SA. Rural training school. Brunswick East Primary School

Bases de datos gratuítas

Banco Mundial: base con datos do Banco Mundial.

CIS. Banco de datos

Enquisa social europea (European Social Survey): recolle información sobre as opinions e actitudes dos cidadans europeos, España participou en todas as súas edicións, que se repiten cada dous anos A ESE emprega uns procedimentos metodoloxicamente moi rigurosos que teñen como obxectivo garantir que os datos recollidos nos distintos países participantes sexan comparables.

Estudo mundial de valores (World Values Survey): proxecto global de investigación social que explora os valores e opinións da xente, a súa evolución ao longo do tiempo, e o seu impacto social e político. Abarca a maioría da poboación mundial.

Eurostat: bases de datos de estatísticas do Eurostat.

Harvard-MIT Data Center, Harvard University: principal distribuidor dos datos cuantitativos de ciencias sociais de Harvard e o MIT.

INEbase: base de datos do INE que recolle estatísticas de poboación, consumo, datos do IPC, turismo, cultura... etc.

National Criminal Justice Reference Service Abstract: base de datos de xustiza e temas de drogas, financiada polo goberno federal para apoiar a investigación, a política e o desenvolvemento de programas en todo o mundo.

OECD Stat Extracts: acceso ás estatísticas gratuítas da OCD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)

ONU: páxina da ONU con documentos oficiais e bases de datos bibliográficas.

Organización Internacional para las Migraciones (IOM-OIM): base de datos relativa ao dereito internacional sobre a migración. Normas e instrumentos internacionais, nacionais e rexionais, que regulamentan a migración.

PARLINE: base de datos que ofrece información sobre 266 cámaras parlamentarias nacionais de 189 países, ademais de información xeral ofrece datos comparativos entre as diferentes cámaras.

Refworld, UNHCR, the UN Refugee Agency: principal fonte de información para a toma de decisións de calidade sobre o refuxiado. Contén unha ampla colección de informes sobre as situacións dos países de orixe, documentos de políticas e posicións, e documentos relacionados con marcos xurídicos nacionais e internacionais.

Rémisis: referencias  bibliográficas e resumos de documentos sobre as migracións internacionais e as relacións interétnicas, cada documento indexado vai acompañado dunha análise do seu contido

Sign@l:base: base de datos de referencias de arttigos, sumarios, ... de publicacións periódicas de ciencias sociais e humanidades.

UNdata: a División de Estatística das Nacións Unidas (UNDS) do Departamento de Asuntos Económicos e Sociais (DAES) puxo en marcha este servizo de datos para proporcionar libre acceso ás estatísticas mundiais.

Women in Politics: base de datos bibliográfica que contén referencias bibliográficas de libros e artigos que tratan sobre mulleres na política

World DataBank: ferramenta de análise  e visulización que contén coleccións de serie temporais de datos de temas variados (países, indicadores, base de datos,). Unha das bases de datos coas que conta é a Worlds DevelopmentIndicators and Global Development Finance.

World Development Indicators: o Banco Mundial é unha fonte de asistencia  e tecnica para o desenvolvemento de países de todo o mundo. Formado por 185 institucións, permite atopar documentos oficiais da Banca Mundial.

Bibliotecas virtuais

Fondo documental (INE): acceso ao amplo fondo histórico de publicacións do INE que ata agora só estaba disponible para a súa consulta en formato impreso ou microficas na dependencias do Instituto. As publicacións contidas nesta sección están completas, se ben, ao contrario do que ocurre noutras bibliotecas virtuais, non se ofrecen completas para a súa descarga, senon qu o usuario navega por elas a través dun índice xerárquico , similar ao da publicación orixinal, ata chegar á taboa, o que permite unha busca máis eficiente da información. Ofrecese tamén a ferramenta de busca apoiada en títulos e contidos de taboas. Os arquivos, en formato PDF, ofrecen a posibilidade de busca de cadenas de texto dentro do documento, gracias a que se a realizou previamente un proceso informáticode recoñecemento óptico de caracteres.

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO

Repositorio en acceso aberto de ciencias sociais (SSOAR - Social Science Open Access Repository): base de datos especializada en artigos académicos das ciencias sociais libremente accesible.

Blogs

Cisolog: weblog para fomentar o coñecemento e a difusión da socioloxía e a dimensión social que teñen como enfoque outras disciplinas coas que se relaciona e complementa no estudo da realidade social.

Hypotheses: plataforma de blogs de investigación en ciencias sociais e humanidades.

Ssociólogos / Blog de Actualidad y Sociología: blog con apuntamentos, artigos, etc. sobre socioloxía.

Vicenç Navarro: blog de Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona.

Catálogos

UNESDOC: base de datos de publicacións da Unesco.

Congresos, simposios

AECPA: Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración

EAPS: European Association for Population Studies

European Sociological Association

Federación Española de Sociología (FES)

International Sociological Association

International Union for the Scientific Study of the Population (Unión Internacional para o Estudo Científico da Poboación)

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Blackwell Encyclopedia of Sociology: actualizada regularmente, ofrece definicións concisas e explicacións dos conceptos clave escritos por académicos destacados no eido. Proporciona un estudo exhaustivo de 33 zonas editoriais, cada unha das cales representa unha área importante de investigación dentro da socioloxía. As entradas van desde definicións cortas dos térmos clave a explicacións extensas dos temas principais. Cubre tanto a socioloxía clásica como os desenvolvementos contemporáneos na disciplina, con introduccións ás teorías sociolóxicas e á investigación desenvoltas fóra dos Estados Unidos e Europa occidental.

Diccionario Crítico de Ciencias Sociales: "publicación electrónica da UCM, o Diccionario Crítico de Ciencias Sociales é un desenvolvemento virtual, en permanente revisión, da obra que dirixe Román Reyes, editada orixinariamente por Anthropos en 1988 (Tomo I) e en 1991 (Tomo II) baixo o nome de Terminología Científico-Social. Na súa oferta actual consta de 786 entradas, 308 remisións e colaboran 399 coautores".

EuroVoc: tesauro multilingüe e multidisciplinario coa terminoloxía dos ámbitos de actividade da Unión Europea, con especial fincapé nos labores parlamentarios

International Encyclopedia of Communication: enciclopedia sobre comunicación e ciencias relacionadas. Os seus artigos están divididos en 29 áreas de estudo, cada unha delas dirixida por un experto na materia. Permite a busca simple e avanzada, e navegar por unha táboa de contidos que inclúen áreas temáticas, persoas, períodos cronolóxicos, lugares e temas.

The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies: proporciona unha completa colección interdisciplinar dos conceptos chave, as tendencias e os procesos relacionados co estudo de familias e patróns familiares en todo o mundo. Composta por máis de 550 entradas de expertos internacionais en moitos campos relevantes, a enciclopedia aborda o estudo das familias, fogares e redes familiares dende diferentes perspectivas.

 

Institucións, organismos, asociacións

AECPA: Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración

AEDEMO: Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión

American Political Science Association (APSANET)

American Sociological Association

Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS)

Centro Estatal de Documentación e Información de Servizos Sociais (Ministerio de Traballo e Inmigración)

CINU: páxina de Nacións Unidas con información sobre axenda, documentos, mapas, países, noticias... etc.

Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos

EAPS: European Association for Population Studies

Europarl (Parlamento Europeo)

European Sociological Association

Federación Española de Sociología (FES): a esta organización pertencen membros colectivos como as asociacións territoriais de socioloxía, entre elas a Asociación Galega de Socioloxía (AGS), así como membros individuais. Na páxina recóllense, entre outros temas, congresos que organiza a FES.

IGE (Instituto Galego de Estatística)

INE (Instituto Nacional de Estadística)

International Political Science Association

International Sociological Association

International Union for the Scientific Study of the Population (Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población)

Observatorio Social de España

Portais temáticos

Antropoloxía Social e Cultural. Univ. La Laguna: referencia imprescindible para a divulgación da Antropoloxía Social. Interesante sección de Antropoloxía e Turismo.

Barómetro Social de España: sistema de avaliación de distintas dimensións da realidade social española.

Country Studies (Library of Congress): información sobre sistemas políticos, económicos, sociais, e institucións de diferentes países. Buscas estructuradas por países, continentes.

Enciclopedia y biblioteca virtual de las ciencias sociales, económicas y jurídicas: texto completo de dicionarios, libros, revistas, teses de doutoramento, cursos gratis, vídeos e presentacións multimedia sobre economía, dereito e outras ciencias sociais.

EUROPA: servidor de información da Unión Europea.

European Social Survey (ESS) : datos desta enquisa bienal multipaís que cobre máis de 30 nacións.

European Union Agency for Fundamental Rights : dá acceso online a información e datos relevantes no ámbito dos dereitos fundamentais no contexto da Unión Europea e os seus estados membros.

European Web Site on Integration: web da Comisión Europea que contén políticas e prácticas sobre integración en Europa.

Ingenta. Social Sciences: permite a consulta de publicacións electrónicas: sumarios de revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.

IPSA Portal: páxina da International Political Science Association que recompila as 300 mellores webs sobre ciencias políticas.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: estatísticas sobre mercado de traballo, inmigración e emigración, políticas do mercado de traballo, condicións de traballo e relacións laborais, prestacións da Seguridade Social, e outra información.

OECD iLibrary: biblioteca en liña da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) que reúne os seus libros, artigos e estatísticas e é o portal de entrada para as análises e os datos da OCDE. Tamén inclúe contido publicado pola International Energy Agency (IEA), a Axencia para a Enerxía Nuclear (NEA), o OECD Development Centre, PISA (Programa Internacional de Avaliación de Estudantes), e o International Transport Forum (ITF).

PURESOC (Univ. Pública de Navarra): recolle publicacións e recursos de socioloxía e áreas afíns. Ofrece ligazóns a xornadas, congresos, seminarios, que publican os seus relatorios electrónicos.

Sociosite: selección de recursos sobre socioloxía, elaborada pola Univ. de Amsterdam.

SocioWeb: guía independente de recursos de socioloxía en Internet, moi actualizada.

Unesco Institute for Statistics (UIS) : estatísticas comparables sobre educación, ciencia e tecnoloxía, cultura e comunicación de máis de 200 países e territorios.

The World Factbook: páxina da CIA (Central Intelligence Agency) que ofrece información sobre historia, xente, gobernos, economía, xeografía, comunicacións, transporte, defensa e temas transnacionais de 267 entidades de todo o mundo.

WWWomen: directorio de búsca de, e para a muller.

Revistas-e

e-Revistas: Ciencias Sociais CSIC

European Journal of Government and Economics

Latindex: sistema rexionall de información en líña para revistas científicas de América Latina e o Caribe, España e Portugal.

Redalyc: Rede de revistas científicas de América Latina e o Caribe, España e Portugal.

Revista Latina de Sociología (RELASO)

Scielo